Chùa chọc Chôm , Chôm chì chiết Chùa , Chùa cố chơi Chôm các cách , Chùa cọ , Chùa chà , Chùa chọt chọt , Chôm chẳng chịu chơi cùng Chùa , chê Chùa cũn cỡn. Chùa chán ca cẩm cả chiều,Chôm cũng chán...