con chó

Con chó đứng đái
Một chân giơ lên
Phóng một bãi mạnh
Phê lòi cả mắt