bác cho cái link demo test phát
Em đăng ký trước 1 cái nhá :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

UNlimit hết ngoài cái này =))
MySQL 1 << bó tay