Mình đã gọi và hỏi rất nhiều bên hỗ trợ nhưng k được giải quyết và nói rằng họ vào vẫn bình thường. Nhưng bên mình member phản anh khi vào 4r có tình trạng
Not Found

The requested URL...