Công nhận là bên này làm ăn dạo này chậm thật đó. Gọi điện mãi mà không thấy trả lời.