Cho hỏi cấu hình server ra sao thế?

Có giới hạn gì không? Cho unlimit thế này nó thuê up phim HD lên thì sao?