So với các ổ SSD trên thị trường, ổ này có kích thước lớn hơn