Của nhà em là VNPT khu vực Hà Nội, cũng cùng chung cảnh ngộ !