Hiện tại do đặc thù kinh doanh công ty em ngày càng mở rộng thị trường hệ thống ERP xây dựng từ năm 2014 đến nay đã bị phình to và rất khó khăn trong việc nâng cấp bảo trì đồng thời kết nối đến dữ...