Mua dell đi, dell bền và trâu bò đối với người học, làm về công nghệ thông tin