tui tham gia với, tui khoái con gái Nha Trang lém :d