Em mới cài VMware workstation trên máy tính Windows 10. Sử dụng được 1 tuần rất tốt, không gặp vấn đề gì.
Nhưng hôm qua từ khi cài đặt BKAV Pro trên máy tính, em gặp lỗi sau khi chạy VMware...