Intel® Core™ i3-3220 là Ivy Bridge sản xuất trên tiếnh trình 22nm hỗ trợ bus RAM cao hơn,IGP mạnh hơn,ăn điện ít hơn