1 điển hình cho một thủ đoạn rửa tiền trên đó là mua ACC Rapidshare , Megaupload, Key KAV , KAS, key BIT , Key WinDowsVista , xong bán lại cho người dùng bằng 1/2 giá .