Thường dùng C và Java nhưng còn phải xem bạn chạy trên thiết bị nào nữa. Java thì tích hợp tốt hơn.