Chắc chắn là C/C++ rồi:
- Biên dịch tối ưu.
- Khả năng kết nối module tốt, nhúng trực tiếp được hợp ngữ
- Hỗ trợ đa nền tảng
- Quan trọng nhất là có rất rất rất nhiều thư viện hỗ trợ
....
Mời...