thật ra sài ngôn ngữ nào cũng được,cái tuan trọng nhất là thuật toán mà bạn ử dụng để bạn giải quyết vấn đề,còn về ngôn ngữ chỉ là công cụ để bạn diễn đạt thuật toán mà bạn suy nghĩ -->do đó 1 thằng...