Không có ngôn ngữ nào là tốt nhất nói chung cả. Chỉ có ngôn ngữ tốt nhất cho một nhiệm vụ cụ thể nào đó.