Người ta hỏi thật các bác cứ đùa tốt nhất là Delphi (Direct 3D , Open GL chơi tuốt)