Đà Nẵng mới lên loại một mà sắp đuổi kịp SG. Hà Nội nó gắn cánh nó bay theo còn chưa kịp huống chi ĐN

Nói thiệt, cũng mong ĐN phát triển, mồ mả tổ tiên nhà em ở đó...

Lâu lâu quởn, tám chơi nè!...