Bạn có thể đến Xuân Vinh dường Lê Lợi gần ngã ba Hải Phòng. TGG cũng là đó