vcb ve rui nhe cac bac, vcb ti gia co 21,460 vay, sory may khong go dc tieng viet a