mysqldumer
xdumper
phpmyadmin:|
v.v...

ko lẽ cái nào dcah bạn