bảo hành suốt đời sản phẩm, chừng nào nó hư thì hết bảo hành đó mà.