Do nhu cầu em đang muốn định kỳ theo ngày và tuần tự đồng copy 1 thư mục sang ổ đĩa khác
Hiện tại e đã tạo file bat với nội dung sau:


@ echo Copying data ..
@ echo off
xcopy "c:\data"...