So với các nhà cung cấp lớn trên thế giới, mình thấy không có chút gì km ở đây cả