Trước có cái máy quay bà chị cho mình chả dùng mình cho ra đi có 2 triệu giờ đi mua tận gần 10 củ :-)