Mình cập nhật vài hình ảnh họp báo
http://ddth.com/up/2003/mobile-01.jpg
http://ddth.com/up/2003/mobile-02.jpg
http://ddth.com/up/2003/mobile-03.jpg
http://ddth.com/up/2003/mobile-04.jpg...