vậy sau cuộc thi này thì có bao nhiêu sản phẩm được ra đời mà đáp ứng đứng nhu cầu của người việt vậy