PC1 share data ở ổ D:.
Bạn phải ở máy khác hơn là máy PC1 mới copy từ ổ share.

Máy PC2 đâu có share gì đâu làm sao copy vào nó được.

Máy PC1 share cho các ổ khác thì các ổ khác thấy được máy...