Cho mình hỏi nếu mình tạo 3 key thì mình có cần nói relatipnship hết cho 3 key này không?