2 từ thôi, không thích. Giờ sắp ra lệnh bằng giọng nói hết rồi, còn ngồi mà bấm bấm, mỏi hết cả tay.