Bây giờ chơi game này không hay nữa rồi. Game này bắt làm nhiệm vụ nhiều quá.