đề nghị Khoa mở mục riêng: "Những việc cần làm" để mọi người nêu cách giải quyết tiếp chứ cứ như bây giờ khó theo dõi quá.Theo tôi bây giờ nên:
1)xác định rõ mục đích :yêu cầu BTC chịu trách nhiệm...