Một số trình duyệt thường để nhớ các trang mình vào ở dạng mặc định, vì thế khi bị một số vấn đề thì nó lại nhớ cái cũ nên gây nên 1 số lỗi. Vì vậy khi có vấn đề gì bà con nên làm sạch các trình...