Tôi thấy con V112 dấy rồi, nhưng mà bị cái là nó trông năngj nề, khong biết chất liệu j mà có thể nổi lên mặt nước được, chứ nhìn con cục gạch đấy ném nó chó chóe quá