Thanks bạn nhé !
Đã làm được trên windows 7 ultimate Sp1 32 bit, windows 7 ultimate 32-bit
(máy mình đã dùng được)