CPC thì phụ thuộc chủ yếu vào key thôi bác. Phần nữa cũng liên quan đến nguồn traffic, với tùy giai đoạn nhà qc bid cao như giai đoạn cuối mỗi năm...