Không biết Linux có game nào kinh điển kiểu như Age of Empires ko nhỉ ? Đang muốn chơi chiên thuật 2 người nối mạng trên Linux mà chưa có.