15 cũng ổn r bác a, còn trên 20 thì thường là công ty nước ngoài hoặc giữ chức vụ.