Căn bản là trước đó bác làm MMO thì thu nhập có cao hơn 15 triệu không chứ?