Híc em sài linus nhưng làm cách nào để chơi bây giờ mà em sài bản hacao2.0 khong biết có chay duoc khong nhĩ