Thế mà các anh em vẫn có anh em kiếm tốt hơn nhiều mà nhìn mà thèm luôn