hoàn toàn có thể cài DirectX được nhưng mình khuyến cáo bạn ko nên. Wine cũng có sẵn các file thư viện DirectX rùi. Bi h mà cài vào thì sẽ đè lên các thư viện ấy => hiệu quả chưa chắc đã khá hơn mà...