Đang download về,down luôn cả cái của window về đề phòng ngữa trường hợp mấy pác ở trên te tua.
Còn linuxx mới sư dụng nên chưa rành.
Nhân tiện đây đê nghị pác hiếu viết vài bài báo trên LBVMVT cho...