Chủ thớt có thể bắt đầu bằng thư viện DirectX của Microsoft, cái này khá đơn giản ở bước đầu nhưng sẽ rất phức tạp ở nhiều phần sau(Game 3D, Quard Tree...), ngôn ngữ lập trình là C++. Thư viện này có...