thực sự là thấy khó hiểu về cái hệ điều hành này lắm em cũng đang muốn tìm ebook về những câu lệnh của nó