ông kia đã không biết lại còn chém to cái này cần gì phải mua bản quyền nản vãi