Đây là đoạn chương trình save màn hình vào file bmp.(chạy khá chậm khoảng 3 - 4 giây)
procedure savebmp(s:string);
type arr=array[1..38400] of byte;
const pt:array[0..117] of byte=...