Trong DOS, kể cả đồ họa và text đều sử dụng được font. Bạn có thể nhập font từ một file vào bộ nhớ, từ bộ nhớ này dùng ngắt chuyển thàng font.
Font thì có nhiều, trong chương trình từ điển SDR for...